Privacy Beleid WDO Premium Club

Wat is de WDO Premium Club?

WDO staat voor “Workshop De Ontdekkingsreis”.

De WDO Premium Club (hierna te noemen: De Ontdekkingsreis) is een talentenclub voor kinderen die wekelijks bezig zijn met hun grote passie en waar zij te maken krijgen met uitzonderlijke kansen. Via diverse opdrachten maken kinderen kennis met diverse theaterdisciplines. We voeren het niet alleen uit, maar we gaan ook inhoudelijk in op de lichaamshouding, het stemgebruik, concentratie (het hier en het nu) en de inspiratie die een kind opdoet tijdens de lessen. Tevens houden wij repetities en krijgen kinderen de kans om op de filmset te staan/performen van Workshop De Ontdekkingsreis/WDO Movies.

De Ontdekkingsreis neemt bij haar dienstverlening de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en het beschermen van deze gegevens zeer serieus. Zij leeft de toepasselijke wet- en regelgeving vanzelfsprekend na.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle kinderen die staan ingeschreven bij de Ontdekkingsreis en hun ouders en/of verzorgers. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke persoonsgegevens door de Ontdekkingsreis worden verwerkt, met welk doel en op welke manier dit gebeurt. Daarnaast wordt uitgelegd welke rechten je hebt, en hoe je ze kunt uitoefenen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bijvoorbeeld contactgegevens of een bankrekeningnummer. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische afkomst, strafrechtelijk verleden, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, vakbondslidmaatschap, gegevens over gezondheid of seksueel gedrag. De Ontdekkingsreis verzamelt en verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerkt De Ontdekkingsreis en met welk doel?

De Ontdekkingsreis verwerkt contactgegevens om kinderen hun ouders te kunnen benaderen indien nodig, maar ook bouwen de kinderen een band op met elkaar en Joey. Hierdoor worden vaak telefoonnummers uitgewisseld. Er is bijvoorbeeld sprake van een “whatsappgroep”. Alle nummers in de whatsappgroep zijn zichtbaar voor alle deelnemers.

Deze contactgegevens worden gebruikt om de werkzaamheden van De Ontdekkingsreis persoonlijk te kunnen uitvoeren. Daarnaast worden de kinderen ook opgenomen in de opening credits en in de aftiteling. Indien een ouder/verzorger niet wilt dat het nummer van zijn of haar kind wordt gedeeld, dient dit per e-mail te worden aangegeven. Wij ondernemen dan direct actie.

Wanneer er iets gebeurt met het kind, moet de Ontdekkingsreis zo snel mogelijk contact op kunnen nemen met de ouders. Derhalve heeft de Ontdekkingsreis ook contactgegevens van de ouders en/of verzorgers van het kind nodig voor het sturen van een première uitnodiging. De Ontdekkingsreis streeft ernaar om zo goed mogelijk contact te hebben met de ouders en/of verzorgers van het kind. Vooral tijdens een bijzonder scenario.

De Ontdekkingsreis verzamelt de volgende persoonsgegevens:

Naam en leeftijd van het kind, naam en adres van de ouders en/of verzorgers, e-mailadres en telefoonnummer (contactgegevens) van de ouders en/of verzorgers plus kinderen, financiële gegevens (bankrekening).

De Ontdekkingsreis maakt gebruik van social media, te weten: Facebook, Instagram, Twitter en YouTube. Er worden videobeelden en geluidsopnames gemaakt gedurende de lessen, repetities, maar ook daarbuiten. Middels deze beelden verwerkt De Ontdekkingsreis bijzondere persoonsgegevens. Deze beelden of geluidsopnames kunnen op onze social media worden geplaatst. De ouders en/of verzorgers van de kinderen geven, bij aanmelding, toestemming voor het plaatsen van de videobeelden of geluidsopnames op social media. Dit geldt tevens voor beeld en/of geluidsopnames van de kinderen in onze producties.

Wanneer deelt De Ontdekkingsreis persoonsgegevens?

De Ontdekkingsreis deelt alleen persoonsgegevens als dat nodig is voor de uitvoering van het project. Het delen van contactgegevens van ouders/verzorgers/kinderen, gebeurt uitsluitend met toestemming van desbetreffende ouders/verzorgers. De Ontdekkingsreis is gebonden aan geheimhouding.

Hoe lang bewaart De Ontdekkingsreis de persoonsgegevens?

De Ontdekkingsreis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van haar doelen. In sommige gevallen is de Ontdekkingsreis gehouden om de persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren, bijvoorbeeld vanwege fiscale verplichtingen. Na afloop van de bewaartermijn, of naar aanleiding van een geslaagd verwijderverzoek van de betrokkene, verwijdert de Ontdekkingsreis de persoonsgegevens uit haar systemen. De Ontdekkingsreis bewaart de persoonsgegevens voor zover mogelijk voor permanente duur gezien Cursisten ook na hun loopbaan bij De Ontdekkingsreis geholpen kunnen worden bij het behouden/uitbouwen van hun netwerk.

Contactgegevens zoals een telefoonnummer van de ouder/verzorger/kind,  bewaart Joey Kugelmann/De Ontdekkingsreis voor het geval hij een kind ooit een project/rol of andere kans zou kunnen aanbieden in het vak. Indien een ouder/verzorger dit niet wilt, dient hij/zij dit per e-mail te vermelden na afloop van de samenwerking. Wij ondernemen dan direct actie.

Bovenstaande bewaartermijn staat los van de films op ons YouTube-kanaal. De filmproducties blijven online zodat het publiek deze te allen tijde kan zien.

Welke rechten kan een betrokkene uitoefenen?

De Ontdekkingsreis respecteert de rechten van betrokkenen ten aanzien van hun persoonsgegevens. Sommige rechten kunnen altijd worden uitgeoefend, andere slechts onder bepaalde voorwaarden. De Ontdekkingsreis kan bijvoorbeeld geen persoonsgegevens verwijderen die zijn opgenomen in de aftiteling van de film.

Betrokkenen kunnen de volgende rechten uitoefenen:

*       Intrekking van gegeven toestemming voor verwerking van persoonsgegevens;

*         Inzage in persoonsgegevens;

*        Correctie van onjuiste persoonsgegevens;

*        Verwijdering van persoonsgegevens als de Ontdekkingsreis deze niet langer nodig heeft;

*        Bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens die De Ontdekkingsreis verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van De Ontdekkingsreis of een andere verwerkingsverantwoordelijke als betrokkenen zwaarwegende redenen hiervoor hebben;

*        Beperking van de verwerking van persoonsgegevens in bij wet bepaalde gevallen;

*        Gegevensoverdracht van eigen persoonsgegevens die aan de Ontdekkingsreis zijn verstrekt in bij wet bepaalde gevallen;

*        Klacht indienen over de verwerking van persoonsgegevens door de Ontdekkingsreis bij de nationale toezichthoudende autoriteit.

Voornoemde rechten kunnen uitsluitend worden uitgeoefend ten aanzien van de eigen persoonsgegevens (of de persoonsgegevens van eigen kinderen). Het is niet toegestaan deze rechten uit te oefenen ten aanzien van persoonsgegevens van anderen of andermans kinderen. Voornoemde rechten kunnen worden uitgeoefend door een e-mail te sturen aan administratie@workshopdeontdekkingsreis.com.

Hoe beveiligt De Ontdekkingsreis persoonsgegevens?

De Ontdekkingsreis treft passende technische en organisatorische maatregelen om de privacy van de betrokkenen en de vertrouwelijkheid van hun persoonsgegevens te beschermen. Niet iedereen heeft toegang tot de persoonsgegevens van de kinderen en ouders en/of verzorgers. De toegang is beperkt tot Joey Kugelmann voor wie de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn werkzaamheden en het goed onderhouden van contact met betrokkenen (kinderen/ouders/verzorgers). De namen van de kinderen zullen echter wél gedeeld moeten worden met onze editors in het belang van de producties. Tevens zal Rianne de Haas als pedagoog/hulpverlener contact kunnen onderhouden (vertrouwelijk) met de kinderen. Indien dit niet gewenst is, dient ouder/verzorger zich te melden bij De Ontdekkingsreis.

Vertrouwenspersoon (pedagoog: Rianne de Haas) heeft inzage in de contactgegevens van de kinderen (indien een kind in gesprek wilt gaan met Rianne). Joey Kugelmann staat volledig buiten deze (vertrouwens)gesprekken. Er is in dit geval sprake van een geheimhoudingsplicht. Indien ouders/verzorgers niet toestaan dat Rianne over deze contactgegevens beschikt, maken zij bezwaar via de e-mail. Voor meer informatie of een kennismaking met Rianne mailt men via: pedagoog@workshopdeontdekkingsreis.com.

Contact opnemen met De Ontdekkingsreis?

Voor vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring kunnen betrokkenen zich wenden tot De Ontdekkingsreis via onderstaande contactgegevens.

WDO Premium Club

t.a.v. Joey Kugelmann
premium@wdomovies.com

De Ontdekkingsreis kan deze privacyverklaring aanpassen. Wijzigingen worden per e-mail gecommuniceerd aan de ouders.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20-03-2020.