Algemene Voorwaarden WDO Movies

Deze Algemene voorwaarden bestaan uit negen (9) onderdelen, te weten A tot en met H.
De belangrijkste onderwerpen in ieder onderdeel zijn:

A. Wat is Workshop De Ontdekkingsreis?
B. Inschrijving bij Workshop De Ontdekkingsreis en bestellingen in de WDO Ticketshop;
C. Uw verplichtingen;
D. Betalingen;
E. Veiligheid en geheimhouding;
F. Privacy;
G. Intellectuele eigendom;
H. Slotbepalingen.

I. Crediteuren

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Afnemer: De koper van het ticket of het product uit de WDO store.
Persoonsgegeven: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.  
WDO´er: De freelancer van Workshop De Ontdekkingsreis die de workshops geeft. 
WDO Movies: Het platform waarop de WDO films worden vertoond door middel van YouTube. 
Workshop De Ontdekkingsreis: Workshop De Ontdekkingsreis is een product van JOEY KUGELMANN ENTERTAINMENT, gevestigd te Heerhugowaard aan de Stationsweg 99-300 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60403497. 
Workshopvolger(s): Zowel de cursist(en) die deelnemen aan een Workshop als de ouders/verzorgers van de cursist(en).
Workshop(s): Workshop De Ontdekkingsreis die wordt gegeven door de WDO´er.

ONDERDEEL A: Wat is Workshop De Ontdekkingsreis?

Artikel A.1 Workshop De Ontdekkingsreis is een Workshop waarbij kinderen worden gestimuleerd om stappen te zetten op het gebied van hun zelfvertrouwen. Dit in combinatie met diverse interactieve opdrachten op het gebied van theater acteren. Ook zullen de kinderen binnen de workshop in hun kracht worden gezet en geholpen bij eventuele angstenDe kinderen ervaren hoe het is om werkzaam te zijn als productieteam en vormen een onderdeel, onder leiding van de WDO’er, van een professionele, korte, film.
Artikel A.2 Deze Algemene voorwaarden gelden voor alle cursussen, trainingen en Workshops of andere initiatieven die worden georganiseerd en uitgevoerd door Workshop De Ontdekkingsreis. In deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over Workshop(s) en Workshopvolger(s). Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op bestellingen die worden geplaatst in de WDO Ticketshop of WDO Store.
Artikel A.3 Hoe kunt u ons bereiken?
Bel ons: 085-0609791
Whatsapp ons enkel in geval van spoed of last minute kwesties: 06-83261381
Mail ons: Bekijk onze contactpagina om contact op te nemen met uw WDO’er
Volg ons: op Facebook, Instagram of YouTube
Ons KvK-nummer: 60403497

ONDERDEEL B: Inschrijving bij Workshop De Ontdekkingsreis en bestellingen in de WDO Ticketshop of WDO Store

Artikel B.1 Een inschrijving geldt voor één of meerdere Workshopvolger(s).
Artikel B.2 Een inschrijving voor de Workshop is definitief als het aanmeldformulier op de website is ingevuld en verzonden via de website en de betaling voor de Workshop is voldaan.
Artikel B.3 Door inschrijving aanvaardt de Workshopvolger de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en deelname aan de Workshop.
Artikel B.4 Op de website van Workshop De Ontdekkingsreis staat vermeld welk bedrag vooraf voldaan moet zijn. De betaling kan in termijnen worden voldaan. In dat geval verloopt de betaling via de betaalmethode IN3. 
Voor meer informatie over de betaling en de betaalmethode verwijzen wij u naar de betalingsvoorwaarden van IN3.
Om de betaalmethode via IN3 aan te bieden, verwerkt IN3 persoonsgegevens.  
Voor meer informatie zie privacy statement van IN3.
Artikel B.5 Indien de betaling niet is voldaan binnen de vermelde termijn, behoudt Workshop De Ontdekkingsreis zich het recht voor om toegang tot de Workshop aan de Workshopvolger te onthouden.
Artikel B.6 Indien de Workshopvolger niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Workshop De Ontdekkingsreis voortvloeiende kosten voor rekening van de Workshopvolger. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag. Deze betaling verloopt wederom via IN3.
Artikel B.7 Na het plaatsen van een bestelling in de WDO Ticketshop of WDO Store (d.w.z. tickets of overige artikelen) krijgt de afnemer een bevestigingse-mail. In deze email wordt uw bestelling bevestigd en benodigde informatie kenbaar gemaakt.

ONDERDEEL C: Uw verplichtingen

Artikel C.1 De Workshopvolger dient zijn/haar commitment te geven aan Workshop De Ontdekkingsreis. 
Bij een tegenvallend resultaat verkrijgt de Workshopvolger geen recht op restitutie.
Artikel C.2 Dit commitment omvat onder meer de volgende verplichtingen:
2.1 Erop toezien dat de benodigde ondersteuning aan het kind wordt geboden in bijvoorbeeld het afmaken van een huiswerkopdracht en zich betrokken opstellen bij zijn/haar ontwikkelproces bij Workshop De Ontdekkingsreis;
2.2 Het dragen van de juiste kleding tijdens de opnames;
2.3 Het voldoen aan de gestelde uiterlijke verschijningsvormen tijdens de opnamedagen. Dit houdt onder meer in dat een bezoek aan de kapper niet is toegestaan tussen de opnamedagen (tenzij het haar minimaal wordt bijgeknipt);
2.4 Het tot zich nemen van de berichtgeving vanuit Workshop De Ontdekkingsreis, dit houdt ook in: alle mappen waaronder: spam, ongewenst, reclame, prullenbak enzovoorts consistent controleren voor een succesvol verloop van de Workshop

ONDERDEEL D: Betalingen en annulering van een Workshop

Artikel D.1 Alle genoemde prijzen op de website zijn inclusief btw.
Artikel D.2 In de workshopprijzen zijn de kosten voor het workshopmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
Artikel D.3 Workshop De Ontdekkingsreis hanteert, indien een betaling in termijnen plaatsvindt, een betalingstermijn conform de betalingsvoorwaarden van IN3. De betaaltermijnen die worden gehanteerd door IN3 zijn:
 Termijn 1: Direct in de check-out van de webwinkel
 Termijn 2: Uiterlijk 30 dagen na factuurdatum
 Termijn 3: Uiterlijk 60 dagen na factuurdatum
Artikel D.4.1 Annulering van deelname aan een Workshop dient uitsluitend per e-mail
aan het persoonlijke e-mailadres van de WDO´er te geschieden.
Artikel D.4.2 Bij annulering gelden de volgende regels:
4.2.1 Annulering van deelname aan de Workshop dient per e-mail, binnen 14 dagen na aanmelding voor de Workshop, aan het persoonlijke e-mailadres van de WDO´er/aanbieder te geschieden. Indien de Workshopvolger hier geen zorg voor draagt, is hij/zij verplicht het gehele (100%) workshopgeld verschuldigd.
4.2.2 Annulering van deelname aan de Workshop binnen 14 dagen na aanmelding en betaling voor de Workshop is kosteloos. Het betaalde workshopgeld wordt gerestitueerd op de manier zoals betaald is.
4.2.3 Bij annulering van deelname aan de Workshop na 14 dagen na aanmelding en (de eerste termijn) betaling voor de Workshop is de Workshopvolger het gehele (100%) workshopgeld verschuldigd.
Artikel D.5 Workshop De Ontdekkingsreis behoudt zich het recht voor een Workshop te annuleren tot uiterlijk vijf (5) dagen voor de eerste workshopdag. De Workshopvolgers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Workshop De Ontdekkingsreis zal het door de Workshopvolger betaalde workshopgeld restitueren. Indien mogelijk biedt
Workshop De Ontdekkingsreis de Workshopvolger een alternatief aan.
Artikel D.6 Workshop De Ontdekkingsreis behoudt zich het recht voor om bij een Workshop die over meerdere data loopt, deze data tussentijds te wijzigen tot uiterlijk één (1) week van tevoren.

ONDERDEEL E: Veiligheid, geheimhouding en aansprakelijkheid

Artikel E.1
Materialen die ter beschikking staan van Workshopvolgers blijven te allen tijde eigendom van Workshop De Ontdekkingsreis. Workshopvolgers dienen met zorg om te gaan met ter beschikking gestelde materialen.
Artikel E.2 Schade aan materialen of eigendommen van Workshop De Ontdekkingsreis zullen worden verhaald op de Workshopvolger op basis van aanschafwaarde of herstelkosten.
Artikel E.3 Workshop De Ontdekkingsreis is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een Workshop van Workshop De Ontdekkingsreis. Tenzij aan Workshop De Ontdekkingsreis (WDO´er) opzet of grove schuld kan worden verweten.
Artikel E.4 Indien Workshop De Ontdekkingsreis (WDO´er) op enig moment ondanks het bepaalde in Artikel E.3 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het workshopgeld.
Artikel E.5 Indirecte schade wordt niet vergoed, tenzij een causaal verband bewezen kan worden.
Artikel E.6 Alle informatie dat door Workshopvolgers wordt verstrekt, is vertrouwelijk
Artikel E.7 De WDO´ers van de Workshop tekenen een geheimhoudingsverklaring
Artikel E.8 Workshop De Ontdekkingsreis/Joey Kugelmann Entertainment kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig opvolgen van opdrachten gegeven door WDO´ers. Workshopvolgers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen gedrag.

ONDERDEEL F: Privacy

Artikel F.1
In het kader van de uitvoering van de workshopovereenkomst vindt verwerking van persoonsgegevens plaats. Workshop De Ontdekkingsreis gaat vertrouwelijk om met de persoonsgegevens van de Workshopvolgers. 
Voor meer informatie over de omgang met persoonsgegevens verwijzen wij men graag naar onze privacyverklaring. De WDO’ers dragen te allen tijde volledige verantwoordelijkheid over hun eigen gedrag en resultaten.

ONDERDEEL G: Intellectuele eigendom

Artikel G.1
Het verstrekte workshopmateriaal en de gemaakte filmresultaten blijven eigendom van Workshop De Ontdekkingsreis/Joey Kugelmann Entertainment. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de Workshop, het workshopmateriaal en overige stukken/producten met betrekking tot de Workshop worden door Workshop De Ontdekkingsreis voorbehouden.
Artikel G.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Workshop De Ontdekkingsreis is de Workshopvolger niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte workshopmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen, ook mondeling is de Workshopvolger niet gerechtigd met anderen te communiceren over de inhoud van het programma van Workshop De Ontdekkingsreis.
Artikel G.3 Workshop De Ontdekkingsreis/WDO´er behoudt zich het recht voor om scenes of rollen te wijzigen en te verwijderen in het belang van het eindresultaat. Dit geldt tevens voor de beeld- en geluidsopnames tijdens de Workshops (of achter de schermen). Workshop De Ontdekkingsreis/WDO´er draagt de eindverantwoordelijkheid.
Artikel G.4 Workshop De Ontdekkingsreis/Joey Kugelmann Entertainment behoudt zich het recht voor om het eindresultaat, en foto’s/video’s van tijdens de workshop te plaatsen op social media-kanalen of uit te zenden.

ONDERDEEL H: Slotbepalingen

Artikel H.1
Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Workshop De Ontdekkingsreis en overeenkomsten tussen Workshop De Ontdekkingsreis en de Workshopvolger is Nederlands Recht van toepassing.
Artikel H.2 Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts)handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Noord-Holland, locatie Alkmaar, tenzij de wet anders voorschrijft.
Artikel H.3 Heeft u een klacht over de Workshop? 
Neem dan contact op met de WDO´er en wij zullen ons best doen om u daarbij van dienst te zijn en het probleem op te lossen. Het indienen van een klacht ontslaat de Workshopvolger niet van de betalingsverplichting.

ONDERDEEL I: Crediteuren

Artikel I.1 JOEY KUGELMANN ENTERTAINMENT hanteert voor wat betreft binnenkomende facturen een verwerkingstermijn van 60 dagen exclusief de vakantieperiodes augustus en de kerstvakantie. Gedurende deze vakantieperiodes worden er geen administratieve handelingen verricht en liggen de transacties derhalve stil.

Laatste bewerking voor deze algemene voorwaarden: 19 november