Algemene Voorwaarden WDO Movies

Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden bestaan uit acht (8) onderdelen, te weten A tot en met H. De belangrijkste onderwerpen in ieder onderdeel zijn:

A. Wat is Workshop De Ontdekkingsreis?
B. Inschrijving bij Workshop De Ontdekkingsreis en bestellingen in de WDO store;  
C. Uw verplichtingen; 
D. Betalingen; 
E. Veiligheid en geheimhouding; 
F. Privacy; 
G. Intellectuele eigendom; 
H. Slotbepalingen. 
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Afnemer: De koper van het ticket of de DVD uit de WDO store.  

Persoonsgegeven: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

WDO´er/aanbieder: De freelancer van Workshop De Ontdekkingsreis die de workshops geeft.

Workshop De Ontdekkingsreis:  Workshop De Ontdekkingsreis is een product van JOEY KUGELMANN ENTERTAINMENT, gevestigd te Zuid-Scharwoude en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60403497. 

Workshopvolger(s): Zowel de cursist(en) die deelnemen aan een Workshop als de ouders/verzorgers van de cursist.

Workshop(s): De Workshop die wordt gegeven door de WDO´er/aanbieder.

ONDERDEEL A: Wat is Workshop De Ontdekkingsreis?

Artikel A.1 Workshop De Ontdekkingsreis

Workshop De Ontdekkingsreis is een Workshop waarbij kinderen de kans krijgen om een filmidee te ontwikkelen. Kinderen ervaren hoe het is om werkzaam te zijn als productieteam en werken samen onder leiding van een professional aan een echte film.

Artikel A.2 Toepasselijkheid

Deze Algemene voorwaarden gelden voor alle cursussen, trainingen en Workshops die worden georganiseerd en uitgevoerd door Workshop De Ontdekkingsreis. In deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over Workshop(s) en Workshopvolger(s). Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op bestellingen die worden geplaatst in de WDO store.

Artikel A.3 Hoe kan je ons bereiken?

Bel ons: 085-0609494

Whatsapp ons: 06-83261381

Mail ons: Bekijk onze contactpagina om contact op te nemen met uw WDO’er

Volg ons: op Facebook, Instagram of YouTube

Ons KvK-nummer: 60403497

ONDERDEEL B: Inschrijving bij Workshop De Ontdekkingsreis en bestellingen in de WDO store

Artikel B.1 Een inschrijving geldt voor één of meerdere Workshopvolger(s).

Artikel B.2 Een inschrijving voor de Workshop is definitief als er een bevestigingse-mail met de benodigde gegevens is verzonden door de Workshopvolger en ontvangen door de WDO´er/aanbieder.

Artikel B.3 Door inschrijving aanvaardt de Workshopvolger de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en deelname aan de Workshop.

Artikel B.4 Op de website van Workshop De Ontdekkingsreis staat vermeld welk bedrag vooraf voldaan moet zijn.

Artikel B.5 Indien eventuele betalingen niet zijn voldaan binnen de vermelde termijn, behoudt Workshop De Ontdekkingsreis zich het recht voor om toegang tot de Workshop aan de Workshopvolger te onthouden.

Artikel B.6 Indien de Workshopvolger niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Workshop De Ontdekkingsreis voortvloeiende kosten voor rekening van de Workshopvolger. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

Artikel B.7 Na het plaatsen van een bestelling in de WDO store is de afnemer verplicht om de bestelde producten af te nemen. Het retourneren of annuleren van tickets en op maat gemaakte DVD’s is niet mogelijk.

Artikel B.8 Na het plaatsen van een bestelling in de WDO store (d.w.z. tickets of DVD’s) krijgt de afnemer een bevestigingse-mail. In deze e-mail wordt uw bestelling bevestigd en informatie kenbaar gemaakt over de levertijd van uw bestelde product.

ONDERDEEL C: Uw verplichtingen

Artikel C.1 De Workshopvolger dient zijn/haar commitment te geven aan Workshop De Ontdekkingsreis.

Artikel C.2 Dit commitment omvat onder meer de volgende verplichtingen:

2.1 Erop toezien dat de benodigde ondersteuning wordt geboden in bijvoorbeeld het afmaken van het script en het verzenden per e-mail daarvan aan Workshop De Ontdekkingsreis;

2.2 Het dragen van de juiste kleding tijdens de opnames;

2.3 Het voldoen aan de gestelde uiterlijke verschijningsvormen tijdens de opnamedagen. Dit houdt onder meer in dat een bezoek aan de kapper niet is toegestaan tussen de opnamedagen (tenzij het haar minimaal wordt bijgeknipt);

2.4 Het tot zich nemen van de berichtgeving vanuit Workshop De Ontdekkingsreis voor een succesvol verloop van de Workshop.

ONDERDEEL D: Betalingen en annulering van een Workshop

Artikel D.1 Alle genoemde prijzen op de website zijn inclusief btw.

Artikel D.2 In de workshopprijzen zijn de kosten voor het workshopmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

Artikel D.3 Workshop De Ontdekkingsreis hanteert een betalingstermijn van 10 dagen.

Artikel D.4.1 Annulering van deelname aan een Workshop dient uitsluitend per e-mail aan het persoonlijke e-mailadres van de WDO´er/aanbieder te geschieden.

Artikel D.4.2 Bij annulering gelden de volgende regels:

4.2.1 Annulering van deelname aan de Workshop dient per e-mail, binnen 14 dagen na aanmelding voor de Workshop, aan het persoonlijke e-mailadres van de WDO´er/aanbieder te geschieden. Indien de Workshopvolger hier geen zorg voor draagt, is hij/zij verplicht het gehele (100%) workshopgeld verschuldigd.

4.2.2 Annulering van deelname aan de Workshop binnen 14 dagen na aanmelding voor de Workshop is kosteloos.

4.2.3 Bij annulering van deelname aan de Workshop na 14 dagen na aanmelding voor de Workshop is de Workshopvolger het gehele (100%) workshopgeld verschuldigd.

Artikel D.5 Wanneer het verschuldigde workshopgeld eenmaal is bijgeschreven op de bankrekening van Workshop De Ontdekkingsreis/Joey Kugelmann Entertainment wordt dit – ook na annulering – niet gerestitueerd.

Artikel D.6 Workshop De Ontdekkingsreis behoudt zich het recht voor een Workshop te annuleren tot uiterlijk vijf (5) dagen voor de eerste workshopdag. De Workshopvolgers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Workshop De Ontdekkingsreis zal het door de Workshopvolger betaalde workshopgeld restitueren. Indien mogelijk biedt Workshop De Ontdekkingsreis de Workshopvolger een alternatief aan.

Artikel D.7 Workshop De Ontdekkingsreis behoudt zich het recht voor om bij een Workshop die over meerdere data loopt, deze data tussentijds te wijzigen tot uiterlijk één (1) week van tevoren.

ONDERDEEL E: Veiligheid, geheimhouding en aansprakelijkheid

Artikel E.1 Materialen die ter beschikking staan van Workshopvolgers blijven te allen tijde eigendom van Workshop De Ontdekkingsreis. Workshopvolgers dienen met zorg om te gaan met ter beschikking gestelde materialen.

Artikel E.2 Schade aan materialen of eigendommen van Workshop De Ontdekkingsreis zullen worden verhaald op de Workshopvolger op basis van aanschafwaarde of herstelkosten.

Artikel E.3 Workshop De Ontdekkingsreis is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een Workshop van Workshop De Ontdekkingsreis. Tenzij aan Workshop De Ontdekkingsreis (WDO´er/aanbieder) opzet of grove schuld kan worden verweten.

Artikel E.4 Indien Workshop De Ontdekkingsreis (WDO´er/aanbieder) op enig moment ondanks het bepaalde in Artikel E.3 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het workshopgeld.

Artikel E.5 Indirecte schade wordt niet vergoed, tenzij een causaal verband bewezen kan worden.

Artikel E.6 Alle informatie dat door Workshopvolgers wordt verstrekt, is vertrouwelijk

Artikel E.7 De WDO´ers/aanbieders van de Workshop tekenen een geheimhoudingsverklaring

Artikel E.8 Workshop De Ontdekkingsreis/Joey Kugelmann Entertainment kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig opvolgen van opdrachten gegeven door WDO´ers/aanbieders. Workshopvolgers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen gedrag.

ONDERDEEL F: Privacy

Artikel F.1 In het kader van de uitvoering van de workshopovereenkomst vindt verwerking van persoonsgegevens plaats. Workshop De Ontdekkingsreis gaat vertrouwelijk om met de persoonsgegevens van de Workshopvolgers. Voor meer informatie over de omgang met persoonsgegevens verwijzen wij men graag naar onze privacyverklaring.

ONDERDEEL G: Intellectuele eigendom

Artikel G.1 Het verstrekte workshopmateriaal en de gemaakte resultaten blijven eigendom van Workshop De Ontdekkingsreis/Joey Kugelmann Entertainment. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de Workshop, het workshopmateriaal en overige stukken/producten met betrekking tot de Workshop worden door Workshop De Ontdekkingsreis voorbehouden.

Artikel G.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Workshop De Ontdekkingsreis is de Workshopvolger niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte workshopmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel G.3 Workshop De Ontdekkingsreis/WDO´er/aanbieder behoudt zich het recht voor om scenes of rollen te wijzigen en te verwijderen in het belang van het eindresultaat. Dit geldt tevens voor de beeld- en geluidsopnames tijdens de Workshops (of achter de schermen). Workshop De Ontdekkingsreis/WDO´er/aanbieder draagt de eindverantwoordelijkheid.

Artikel G.4 Workshop De Ontdekkingsreis/Joey Kugelmann Entertainment behoudt zich het recht voor om het eindresultaat te plaatsen op social media-kanalen of uit te zenden.

ONDERDEEL H: Slotbepalingen

Artikel H.1 Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Workshop De Ontdekkingsreis en overeenkomsten tussen Workshop De Ontdekkingsreis en de Workshopvolger is Nederlands Recht van toepassing.

Artikel H.2 Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts)handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Noord-Holland, locatie Alkmaar, tenzij de wet anders voorschrijft.

Artikel H.3 Heb je een klacht over de Workshop? Neem dan contact op met de WDO´er/aanbieder en wij zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem op te lossen. Het indienen van een klacht ontslaat de Workshopvolger niet van de betalingsverplichting.