Privacy Beleid WDO Movies

Wat is Workshop de Ontdekkingsreis?

Workshop de Ontdekkingsreis (hierna: de Ontdekkingsreis) is de grootste theater/film workshop van Nederland en België met uitzonderlijke kansen voor ieder kind! Via diverse opdrachten maken kinderen kennis met diverse theaterstijlen. We voeren het niet alleen uit, maar we gaan ook inhoudelijk praten over lichaamshouding, het stemgebruik, concentratie (het hier en het nu) en de inspiratie die een kind opdoet tijdens de lessen. De Ontdekkingsreis neemt bij haar dienstverlening de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en het beschermen van deze gegevens serieus. Zij leeft de toepasselijke wet- en regelgeving vanzelfsprekend na. 

De Ontdekkingsreis is een project van Joey Kugelmann Entertainment en wordt door onder meer diverse Franchisenemers in heel Nederland uitgevoerd. Wanneer de Ontdekkingsreis wordt uitgevoerd door middel van een Franchisenemer, is de Franchisenemer zelf verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De contactgegevens van de Franchisenemer vind je hier. 

Deze privacyverklaring is van toepassing voor alle kinderen die staan ingeschreven bij de Ontdekkingsreis en hun ouders en/of verzorgers. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke persoonsgegevens door de Ontdekkingsreis worden verwerkt, met welk doel en op welke manier dit gebeurt. Daarnaast wordt uitgelegd welke rechten je hebt, en hoe je ze kunt uitoefenen. 

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bijvoorbeeld contactgegevens of een bankrekeningnummer. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische afkomst, strafrechtelijk verleden, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, vakbondslidmaatschap, gegevens over gezondheid of seksueel gedrag. De Ontdekkingsreis verzamelt en verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. 

Welke persoonsgegevens verwerkt de Ontdekkingsreis en met welk doel?

De Ontdekkingsreis verwerkt contactgegevens om kinderen in te kunnen schrijven bij de workshop. Deze contactgegevens worden gebruikt om de workshop persoonlijk te kunnen uitvoeren. Daarnaast worden zij ook opgenomen in de opening credits en in de aftiteling. 

Wanneer er iets gebeurt met het kind, moet de Ontdekkingsreis zo snel mogelijk contact op kunnen nemen met de ouders. Derhalve heeft de Ontdekkingsreis ook contactgegevens van de ouders en/of verzorgers van het kind nodig. Maar ook voor het sturen van de première uitnodiging. De Ontdekkingsreis streeft ernaar om zo goed mogelijk contact te hebben met de ouders en/of verzorgers van het kind. 

Als je een bestelling plaatst in de WDO store verwerkt De Ontdekkingsreis persoonsgegevens om er voor te kunnen zorgen dat jouw bestelling wordt afgeleverd bij jou thuis en te kunnen verwerken in onze administratie. 

De Ontdekkingsreis verzamelt de volgende persoonsgegevens:

Naam van het kind, naam van de ouders en/of verzorgers, e-mailadres, postadres en telefoonnummer (contactgegevens) van de ouders en/of verzorgers, financiële gegevens (bankrekening).

Als je een bestelling plaatst in de WDO store hebben we daarnaast nog je adres- en betaalgegevens nodig. 

De Ontdekkingsreis maakt gebruik van social media, te weten: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en YouTube. Er worden videobeelden en geluidsopnames gemaakt gedurende de workshop. Deze beelden of geluidsopnames kunnen op social media worden geplaatst. De ouders en/of verzorgers van de kinderen geven, bij aanmelding, toestemming voor het plaatsen van de videobeelden of geluidsopnames op social media. 

Wanneer deelt de Ontdekkingsreis persoonsgegevens?

De Ontdekkingsreis deelt alleen persoonsgegevens als dat nodig is voor de uitvoering van de workshop. Bijvoorbeeld het doorgeven van namen van de kinderen aan de bioscoop. Daarnaast worden de persoonsgegevens gedeeld met de Franchisenemers voor zover zij deze persoonsgegevens nodig hebben. De Franchisenemers zijn gebonden aan geheimhouding. 

Hoe lang bewaart de Ontdekkingsreis de persoonsgegevens?

De Ontdekkingsreis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van haar doelen. In sommige gevallen is de Ontdekkingsreis gehouden om de persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren, bijvoorbeeld vanwege fiscale verplichtingen. Na afloop van de bewaartermijn, of naar aanleiding van een geslaagd verwijderverzoek van de betrokkene, verwijdert de Ontdekkingsreis de persoonsgegevens uit haar systemen. De Ontdekkingsreis bewaart de persoonsgegevens voor zover mogelijk gedurende twee jaar na afloop van de workshop, waarnaar ze worden verwijderd.  Als je een bestelling hebt geplaatst in de WDO store zijn wij gehouden om deze gegevens 7 jaar voor de Belasting te bewaren. 

Welke rechten kan een betrokkene uitoefenen?

De Ontdekkingsreis respecteert de rechten van betrokkenen ten aanzien van hun persoonsgegevens. Sommige rechten kunnen altijd worden uitgeoefend, andere slechts onder bepaalde voorwaarden. De Ontdekkingsreis kan bijvoorbeeld geen persoonsgegevens verwijderen die zijn opgenomen in de aftiteling van de film. 

Betrokkenen kunnen de volgende rechten uitoefenen:

  • Intrekking van gegeven toestemming voor verwerking van persoonsgegevens;
  • Inzage in persoonsgegevens;
  • Correctie van onjuiste persoonsgegevens;
  • Verwijdering van persoonsgegevens als de Ontdekkingsreis deze niet langer nodig heeft;
  • Bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens die de Ontdekkingsreis verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van de Ontdekkingsreis of een andere verwerkingsverantwoordelijke als betrokkenen zwaarwegende redenen hiervoor hebben;
  • Beperking van de verwerking van persoonsgegevens in bij wet bepaalde gevallen;
  • Gegevensoverdracht van eigen persoonsgegevens die aan de Ontdekkingsreis zijn verstrekt in bij wet bepaalde gevallen;
  • Klacht indienen over de verwerking van persoonsgegevens door de Ontdekkingsreis bij de nationale toezichthoudende autoriteit.

Voornoemde rechten kunnen uitsluitend worden uitgeoefend ten aanzien van de eigen persoonsgegevens (of de persoonsgegevens van eigen kinderen). Het is niet toegestaan deze rechten uit te oefenen ten aanzien van persoonsgegevens van anderen of andermans kinderen. Voornoemde rechten kunnen worden uitgeoefend door een e-mail te sturen aan administratie@workshopdeontdekkingsreis.com 

Hoe beveiligt de Ontdekkingsreis persoonsgegevens?

De Ontdekkingsreis treft passende technische en organisatorische maatregelen om de privacy van de betrokkenen en de vertrouwelijkheid van hun persoonsgegevens te beschermen. Niet iedereen heeft toegang tot de persoonsgegevens van de kinderen en ouders en/of verzorgers. De toegang is beperkt tot de Ontdekkingsreis-medewerkers (de Franchisenemers) voor wie de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. 

Contact opnemen met de Ontdekkingsreis?

Voor vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring kunnen betrokkenen zich wenden tot de Franchisenemers van de Ontdekkingsreis via de contactpagina.

De Ontdekkingsreis kan deze privacyverklaring aanpassen. Wijzigingen worden per e-mail gecommuniceerd aan de ouders. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6 mei 2020.